Reskript (vlastnoruční list, královské/císařské poselství)

List panovníka opatřený jeho podpisem. V kontextu dějin parlamentarismu se panovník reskripty obracel na poslance, a to zpravidla zemských sněmů, na kterých nebývala přednášena panovníkova osobní → trůnní řeč. Reskripty kromě svolání sněmu obsahovaly i panovníkova důležitá sdělení, zejména programového charakteru týkajícího se legislativních úkolů nově zvoleného sněmu, popř. nově zahajovaného zasedání sněmu. Poslanci na reskript zpravidla odpovídali adresou panovníkovi. Známé jsou zejména reskripty českému zemskému sněmu ze září a října 1871.